Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Medisch generalistische zorg (MGZ)

Voor kwetsbare ouderen in Drenthe

Vanaf januari 2024 starten in Drenthe vier proeftuinen op het gebied van Medisch Generalistische Zorg (MGZ) voor kwetsbare ouderen. Gedurende 2,5 jaar experimenteren we in de regio's Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen met nieuwe samenwerkingsvormen om de zorg voor kwetsbare ouderen regionaal anders te organiseren.

De uitdaging

De komende jaren zien we in Drenthe een dubbele vergrijzing optreden. Meer ouderen wonen thuis en de zorgvraag zal fors toenemen. Ook de hoeveelheid ouderen met complexe zorgvragen, zoals dementie, neemt tot aan 2040 met 50% toe. Hierdoor vervagen de grenzen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz), want 92% van deze ouderen woont ‘gewoon’ thuis. Door de toenemende complexiteit van zorgvragen in combinatie met een groeiende schaarste aan zorgprofessionals wordt het steeds moeilijker voor ouderen om toegang tot zorg te krijgen en houden. Hoe gaan we daar in Drenthe mee om? We zullen de zorg in de nabije toekomst drastisch anders moeten organiseren. Daarom gaan we in de proeftuinen alvast aan de slag met verschillende pilots om ervaring op te doen met écht andere aanpakken.

Vier proeftuinen

In vier proeftuinen in de regio’s Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen experimenteren we stapsgewijs hoe we kennis en expertise van verschillende behandelaren van ouderen beter kunnen benutten en organiseren. We optimaliseren de samenwerking tussen verpleeg- en verzorgingstehuizen en de huisartsenzorg. We bedenken en onderzoeken per proeftuin nieuwe concepten die passen bij de populatie en de context. Dit doen we samen met de professionals, dus ook met jou! Hiervoor organiseren eind januari en begin februari per regio startbijeenkomsten. Je ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Onder MGZ verstaan we de geneeskundige zorg die huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten samen leveren aan mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische aandoening. Het gaat dus over de opzet van de medische zorg voor kwetsbare ouderen, los van de schotten van de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. De (medische) zorgvraag van de oudere is het uitgangspunt, onafhankelijk van de woonsituatie.

Innovatie

Het MGZ-project is een samenwerking tussen het Zorgkantoor Drenthe, Zilveren Kruis, VVT-instellingen in Drenthe, Denktank 60+, Dokter Drenthe en Vilans. Een gezamenlijke stuurgroep begeleidt de proeftuinen, waarvoor de volgende deelprojecten inmiddels zijn gestart:

 • Het Capaciteitsorgaan Nederland onderzoekt de benodigde capaciteit op de arbeidsmarkt in relatie tot de zorgvraagontwikkeling.
 • De werkgroep randvoorwaarden gaat aan de slag met veilig digitaal samenwerken, personele uitwisseling, regelgeving AVG en WGBO en de opzet van infrastructuur van personele inzet binnen MGZ.
 • In de komende maanden wordt gestart met het deelproject Verpleegkundig leiderschap op de competenties triage, zorgcoördinatie en de inzet van telemonitoring.

Wat gaat de MGZ-beweging veranderen?

 • Nu hebben we kernteams voor ouderenzorg. Verpleeghuizen hebben hun eigen team en de specialist ouderengeneeskunde adviseert in de eerste lijn. In onze toekomstvisie werkt het personeel van het verpleeghuis meer samen met het kernteam huisartsenzorg. De so’er behandelt mee in de thuissituatie en de huisarts blijft in woonzorglocaties verantwoordelijk voor de basishuisartsenzorg.
 • Nu is de so'er op consultbasis voor korte tijd betrokken. In de toekomst kan de so'er voor langere tijd als medebehandelaar naast de huisarts worden ingezet.
 • Nu wordt vooral geredeneerd vanuit de indicatie. Straks wordt vooral gekeken naar de ondersteunings- en behandelbehoefte van de oudere.
 • Nu loopt de patiëntenzorg via de huisarts. In de toekomst sluit de huisarts meer aan op de behoefte van de community en bewoners via het wijkteam. Stepped care kan daar ook aan specialistische zorg worden toegevoegd.

Nieuwe samenwerkingsvormen uitproberen

We versterken de kernteams ouderenzorg met inzet van personeel uit de verpleeghuizen; een kernteam 2.0. De verpleeghuissector staat voor de uitdaging om de interne behandelcapaciteit in te gaan zetten in de eerste lijn. Hoe gaan we in de toekomst om met de ondersteunings- en complexe zorgvraag van de oudere inwoner? In vier proeftuinen gaan we aan de slag met drie varianten van samenwerkingsvormen:

 • In Hoogeveen gaan we aan de slag met de variant wijk- en dorpsgericht werken. Per wijk of dorp een krachtig netwerk van burgers, informele zorg, wijkzorg en huisartszorg. Mét inzet van VS, GZ Psycholoog en/of SO.
 • In Assen en Meppel gaan we aan de slag met de variant MGZ-behandelnetwerk. Per gebied geven meerdere huisartsenpraktijken en een aantal zorglocaties met inzet van SO, GZ Psycholoog en VS samen invulling aan de MGZ. Door taakherschikking en juiste zorg door de juiste hulpverlener.
 • In Emmen gaan we aan de slag met de variant het Mobiel geriatrisch Team: via één loket in de regio kunnen hulpverleners een beroep doen op aanvullende expertise in de thuissituatie. Inzet vanuit een mobiel geriatrisch team kan bestaan uit inzet van een SO, GZ Psycholoog, VS/PA , geriatrische fysio, Geriater, GGZ-psychiatrie.

Goed om te weten:

 • MGZ start met vernieuwingen in de dagzorg en ANW volgt later.
 • In de verstandelijk gehandicaptenzorg loopt ook een traject MGZ; we wisselen onderling ervaringen uit.
 • Regionaal is er afstemming en uitwisselingen over de ontwikkelingen in de proeftuinen MGZ; zo leren we van elkaar!
Geschreven door

Jaap te Velde

Laatste nieuws

Zorgverlener 2024 Nieuws

Leren van Casuïstiek: Een witte raaf onder de raven

Regelmatig deelt de calamiteitencommissie een casus. Dit om te leren van wat goed ging en (bijna) misging. De casus gaat dit keer over een jonge vrouw die zich meldt met pijnklachten op de borst.

Patiënten 2024

Veilig online contact met de huisartsenspoedpost

Heb je een dringende medische klacht in de avond of in het weekend? Je stelt je vraag veilig online via het digitaal spreekuur van de huisartsenspoedpost.

Zorgverlener 2024 Nieuws

Transformatieplan Hart voor Elkaar is goedgekeurd

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Dokter Drenthe hebben een gezamenlijk plan ingediend bij Zilveren Kruis en VGZ. Nu de zorgverzekeraars dit plan hebben goedgekeurd, komt er geld vrij uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om het uit te voeren.

Dokter Drenthe Zorgverlener 2024 Nieuws

Bekijk ons jaarverslag

Hoe vat je samen waar we een jaar lang met elkaar aan hebben gewerkt? Dat is niet te doen. Benieuwd naar ons verhaal van 2023?

Zorgverlener 2024 Nieuws Vrij Roosteren

Update vrij roosteren

Dit najaar gaan we voor de derde keer het nieuwe jaarrooster voor de huisartsenspoedposten samenstellen via 'Vrij Roosteren'. We vertellen je graag meer over de uitkomsten van de analyse van ronde 2, de nieuwe spelregels voor 2025 en de tijdlijn van de verschillende fasen.

Patiënten 2024

Een tekenbeet: wat nu?

In het voorjaar kan je er weer lekker op uit, de natuur in. Helaas houden teken ook van dit warme weer. Je hebt dus meer kans op een tekenbeet.

Zorgverlener 2024 Nieuws

Routekaart voor nieuwe woonzorginitiatieven in Drenthe

In maart 2024 is de lancering aangekondigd van een nieuwe handreiking ter ondersteuning van initiatiefnemers van nieuwe woonzorglocaties in de regio Drenthe.

Zorgverlener 2024 Nieuws

Ron Wissink verlaat eind dit jaar Dokter Drenthe: "Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad"

Jarenlang was hij het gezicht van de Drentse huisartsenzorg, maar 1 december 2024 is het dan zover. Ron Wissink, voorzitter raad van bestuur Dokter Drenthe gaat ermee stoppen.